Školní vzdělávací program pro školní družinu

1. Identifikační údaje

Název ŠVP: ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, R1/2007 - ŠD

Číslo jednací: R1/2007

Zpracovala: Jana Dejmková

Datum zpracování: 26. 8. 2013

Motivační název: Naše škola

Výchozí dokumenty: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost: od 1. 9. 2013

 

2. Charakteristika školní družiny

ŠD pracuje při ZŠ a MŠ Chlum, je součástí základní školy a nachází se v budově v přízemí. Pro svou činnost využívá jednu místnost. Žáci mohou ke svým aktivitám využívat i ostatní učebny, tělocvičnu, dvorek, školní zahradu s chatou a nedaleký park. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje vychovatelka ve spolupráci se školní kuchyní. 

 

3. Personální podmínky

Pedagogický provoz v ŠD zajišťuje jedna vychovatelka s plným pracovním úvazkem. Vychovatelka má pedagogické vzdělání - pedagog volného času.

 

4. Charakteristika žáků

Školní družinu navštěvuje maximálně 45 žáků od 1. - 5. ročníku, bydlících ve vesnici nebo její blízkosti. ŠD mohou navštěvovat i nezapsaní žáci v době polední přestávky nebo před vyučováním. 

 

5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

ŠD se pravidelně účastní akcí organizovaných společně se školou: Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, Drakiáda, Čarodějnický rej, Diskotéka, Karaoke, Karneval, aj. SRDPŠ pomáhá zajišťovat některé akce, např. Pohádkový les. Rodiče se některých akcí účastní společně s dětmi, pomáhají zajistit odvoz při exkurzích a výletech a pomáhají při organizaci a průběhu sportovních akcí. 

 

6. Cíle vzdělávání ve školní družině

 • Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 • Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami žáků.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka.
 • Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
 • Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 • Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 • Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 • Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.

 

7. Formy vzdělávání

Pravidelné činnosti 

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

 • Výtvarná a pracovní činnost
 • Dramatická a hudební výchova
 • Sportovní aktivity
 • Odpočinkové činnosti 
 • Rekreační činnosti
 • Příprava na vyučování

Příležitostné činnosti

Jsou to výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační činnosti organizované nepravidelně podle potřeb žáků a možností ŠD (akce a projekty). Nesou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD. Např. drakiáda, karneval, sportovní soutěže, výstavy, aj.

Spontánní činnosti

Vycházejí z denní skladky činností ve ŠD.

 

8. Metody práce

 • vycházky
 • didaktické hry
 • diskuze
 • vypravování
 • komunitní kruh
 • výlety
 • výtvarné, pohybové a hudební vyjadřování se

 

9. Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy. Přednost mají žáci nižších ročníků a žáci zaměstnaných rodičů. ŠD se naplňuje maximálně do počtu 30 dětí. Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

 

10. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se činnost ŠD přerušuje. Provoz ranní školní družiny 6,30 - 7,30 hodin. Činnost odpolední družiny 11,30 - 16,30 hodin. Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním Řádu školní družiny. 

 

11. Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání činí 500,- Kč za pololetí, hradí se vždy na začátku pololetí vychovatelce. 

 

12. Podmínky BOZP

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, chce, aby se zde všichni cítili dobře. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností. 

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:

 • Vnitřním řádem ZŠ
 • Vnitřním řádem ŠD

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka. 

 

13. Obsah vzdělávání

V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí: 

Kompetence k řešení problémů 

 • Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.
 • Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.
 • Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení.
 • Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Umí vyhledat informace k řešení problémů.
 • Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.
 • Chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení.

Kompetence komunikativní 

 • Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.
 • Nebojí se vyjádřit svůj názor.
 • Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.
 • Dokáže vést dialog.
 • Využívá získané dovednosti ke spolupráci.
 • Umí pracovat s informacemi.
 • Vyjadřuje se kultivovaně.
 • Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.
 • Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci, slovním projevem.

Kompetence sociální 

 • Spolupracuje v kolektivu.
 • Vyjadřuje své názory.
 • Umí jednat s dospělým i s vrstevníky.
 • Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.
 • Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.
 • Zná možnosti, jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně.
 • Má upevněny hygienické návyky.                      

Kompetence občanské 

 • Respektuje druhé.
 • Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd.
 • Dokáže v tísni pomoci - přiměřeně okolnostem.
 • Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí.
 • Dokáže odolat psychickému nátlaku.
 • Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.
 • Zná svá práva a povinnosti.
 • Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností.
 • Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.
 • Je ohleduplný k přírodě.
 • Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob. 

Kompetence pracovní 

 • Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.
 • Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.
 • Váží si práce své i ostatních.
 • Reaguje na potřeby a pomoc druhých.
 • Chrání zdraví své i druhých.
 • Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.
 • Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.
 • Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.
 • Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.
 • Umí zhodnotit práci svou i druhých.
 • Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce.

 

14. Vzdělávací a výchovné oblasti

ŠD se při tvorbě ŠVP nejvíce inspiruje kapitolou ČLOVĚK A JEHO SVĚT, která je stanovena pro 1. stupeň ZŠ. 

 1. Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí, život v rodině, ve škole, ve společnosti, vycházky do okolí, orientace v terénu, návštěva významných míst v regionu a seznamování s lidovými zvyky. Besedy o našem městě a okolí. Dopravní výchova - bezpečnost na cestě do školy a vycházkách. (Kompetence pracovní a občanské).
 2. Lidé kolem nás – osvojení vhodného chování a vystupování, slušná mluva a základy společenského chování na různých místech a daných situacích. Besedy a scénky. Předcházení šikaně. (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální).
 3. Lidé a čas – budování správného režimu dne a jeho dodržování, učit děti s časem nakládat a vážit si ho, využití volnočasových aktivit. Besedy, vlastní výroba časových plánů, rozvrhů. (Kompetence k trávení volného času – sociální a personální). 
 4. Rozmanitosti přírody – pozorování rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody, vycházky a pobyty v přírodě, studování encyklopedií, výstavky přírodnin, poznatky z cest, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova - ochrana přírody. (Kompetence občanské, komunikativní, sociální).
 5. Člověk a jeho zdraví - poznání sebe sama, poučení o zdraví, nemoci, prevenci, osobní hygieně, předcházení úrazů, umění ošetřit drobná poranění. Besedy k první pomoci, pravidelné otužování, vycházky do přírody, dodržování pitného režimu, posilování a plavání. (Kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální).

 

 

V Chlumu, dne 13. 8. 2013

Jana Dejmková
vychovatelka školní družiny