Plán práce základní školy 2018/2019

 

Školní rok: 2018/2019

Plán byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2018

 

Obsah:

 1. Rozdělení pedagogických úkolů
 2. Časový a obsahový plán pedagogických rad
 3. Celoroční akce
 4. Tematické úkoly
 5. Plán spolupráce s rodinou
 6. Materiální úkoly školy

 

 

1. Rozdělení pedagogických úkolů

 • Jaroslava Procházková - ředitelka školy, kabinet TV, PŘ, sklad učebnic, speciální pedagog
 • Markéta Pecková - koordinátor ŠVP, výchovný poradce, metodik pro ČJ, uvádějící učitel 2. stupně, kabinet ČJ, OV, D
 • Hana Kadlečková - manažer ICT, metodik pro M, školní parlament, dotační a grantová řízení kabinet M, F
 • Ondřej Sůsa - metodik pro cizí jazyky, kabinet AJ, NJ, INF
 • Martina Křížová - PR manažer, knihovna ZŠ, kabinet PV,VV, sportovní aktivity školy
 • Radka Andrušíková - školní metodik prevence, preventista pro zdravý životní styl, ovoce a mléko do školy, metodik pro první stupeň ZŠ, uvádějící učitel 1. stupně
 • Jana Dejmková - zdravotník školy, školní úrazy, kabinet ŠD, správce kuchyňky
 • Monika Podrázká - kabinet HV
 • Jana Humhalová - metodik EVVO, vedení spisovny školy
 • Hana Chocholoušková - kabinet Z
 • Blažena Kadeřábková - kabinet CH, kabinet 1. stupně, vedení projektového učení, pozemek školy

 

2. Časový a obsahový plán pedagogických rad

A. Přípravný týden - srpen 

 • Plán práce na školní rok 2018/2019
 • Hlavní úkoly v novém školním roce
 • Směrnice
 • Rozdělení úkolů pedagogickým pracovníkům
 • Plán kontrol ředitelky školy
 • Přidělení tříd a předmětů
 • Úkoly z porady ředitelů
 • Stanovení pozice zapisovatelky pedagogických rad
 • Pracovní řád
 • BOZP ve třídách
 • Projektové učení
 • Organizace zahájení školního roku
 • Stav učebnic, pracovních sešitů a doplňkových materiálů
 • DVPP zaměstnanců školy
 • Plán a zaměření hospitací, vzájemné hospitace, BOV, výměna učitele v hodině
 • Změny v organizačním řádu školy
 • Změny ve školním řádu a v klasifikačním řádu školy
 • BOZP pro žáky
 • Další povinnosti pedagogických pracovníků

 

B. Čtvrtletní - listopad

 • Hodnocení hospitační činnosti
 • Spolupráce s ostatními částmi organizace
 • Prospěch a chování žáků
 • Činnost školní družiny
 • Mimoškolní činnost žáků a zapojení pedagogů
 • Nemocnost žáků
 • Inventarizace
 • Příprava vánočních aktivit 
 • SRPŠ, zástupce 1. ročníku
 • Spolupráce s rodinami žáků s SPU
 • BOZP v hodinách

 

C. Pololetní - leden

 • Rozbor výsledků dosažených v jednotlivých předmětech
 • Porovnání časových a tematických plánů jednotlivých vyučujících s reálným stavem
 • Spolupráce rodiny, školy a PPP - SPC Příbram
 • Poznatky z hospitací
 • Rozbor úrazovosti
 • Rizikové chování žáků a negativní jevy ve škole 
 • Zpráva výchovného poradce
 • Zpráva školního metodika prevence
 • BOZP o přestávkách
 • Příprava plesu školy

 

D. Čtvrtletní - duben

 • Prospěch a chování žáků
 • Hodnocení hospitací
 • BOZP při výletech
 • Rizikové oblasti ve škole
 • Hodnocení činnosti v kroužcích
 • Návrhy na úpravu školní budovy a jejího okolí
 • Organizace oslavy Dne dětí
 • Rizikové chování žáků školy
 • Přijímací řízení na střední školy - výsledky

 

E. Závěrečná - červen

 • Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce za celý školní rok
 • Vyplňování vysvědčení, matrika
 • Hodnocení práce jednotlivých útvarů školy
 • Evaluace jednotlivých pracovníků ředitelkou školy
 • Evaluace školního roku
 • Podklady pro výroční zprávu školy
 • Organizace zakončení školního roku
 • Hodnocení účinnosti organizačního řádu školy, návrhy na změny
 • Hodnocení činnosti kroužků
 • Závěry z hospitací a vzájemných hospitací
 • Vyhodnocení práce projektových týdnů
 • BOZP a poučení žáků před prázdninami
 • Úkoly na prázdniny a před prázdninami

 

Podle potřeby další pedagogické rady při neplánovaných úkolech.

 

3. Celoroční akce

Projektové učení:

 1. téma – 100 let naší republiky 
 2. téma – Rok osmiček, Karel Čapek
 3. téma – 1939 – Čechy za Protektorátu, místní dějiny 
 4. téma – Peníze a my? 

Více viz: Náměty pro projektové učení ve školním roce 2018/2019

 

Soutěže – literární, sportovní, dějepisné, výtvarné,…

Koncerty – podle nabídek hudebních agentur

Divadla – podle nabídky KDJS Sedlčany a DAD Příbram 

Výstavy – v Městském muzeu Sedlčany, v Knihovně Sedlčany, v Praze

Muzea a památná místa – Hornické muzeum Příbram, památná místa v okolí, muzea v Praze

Přírodní zajímavosti – ekologicky zajímavá místa v okolí školy, Albertovy skály, Sejce, Oboz

Výlety

 • první stupeň – poznávání Sedlčanska a Příbramska, Střední Čechy
 • druhý stupeň – poznávání Čech

Besedy – podle aktivit v rámci MPP, náplně vzdělávání a plánu práce školy

Ekologické aktivity – úprava školní výukové zahrádky, úklid okolí školy, Den Země, Hrachov Centrum ochrany fauny, přírodní zajímavosti regionu – památné stromy, čistírna odpadních vod, třídění odpadu, sběrové aktivity

 

4. Tematické úkoly

Zlepšení pracovního prostředí školy:

 • Výzdoba chodeb a schodiště
 • Estetický vzhled tříd
 • Účelné zařízení sboroven 
 • Kvalitní úklid všech prostor školy

 

Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu:

 • Aktivní využívání všech učebnic, doplňkových materiálů a pomůcek při výuce
 • Aktivní využívání ICT všemi zaměstnanci školy
 • DVPP pedagogů školy pro Šablony II a pro vlastní rozvoj v rámci potřeb školy
 • Rozvíjení mimoškolní činnosti žáků v kroužcích
 • Projektové učení se zapojením všech částí organizace

 

5. Plán spolupráce s rodinou

Řešení aktuálních otázek:

 • Zájmové kroužky v mimoškolní činnosti žáků
 • Prevence rizikového chování žáků
 • Prevence běžných rizik a mimořádných událostí
 • Smlouvy s rodiči problémových žáků při výchovných problémech
 • Vytváření IVP, jeho schválení a práce podle IVP
 • Vytváření PLPP pro Šablony II
 • Význam četby pro rozvoj osobnosti žáků a čtenářskou gramotnost, čtenářská dílna
 • Využití prostoru před školou v době přestávek při zajištění bezpečnosti
 • Třídní schůzky 
 • Individuální schůzky s rodiči žáků
 • Kariérové poradenství
 • Výchovné poradenství
 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Spolupráce s PPP a SPC Příbram
 • Individuální přístup k žákům

 

6. Materiální a ostatní úkoly školy, které vyplynuly z evaluace školy

 • Vybavení spodní sborovny novým PC stolem
 • Výměna zářivek na prvním stupni
 • Výmalba chodeb prvního stupně
 • Nátěr dveří na prvním stupni
 • Bezbariérový přístup na WC dívky na prvním stupni
 • Rekonstrukce suchého skladu ve školní kuchyni
 • Zbudování archivu školy
 • Pokračovat ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska a MAS Sedlčansko
 • Zkvalitnit poskytování odměn v rámci státem poskytnutých prostředků na platy 
 • Instalovat ohřívač teplé vody na WC u školní družiny
 • Diferencovat práci žáků – slabí, integrovaní, nadaní
 • Motivovat žáky pro vznik kladných sociálních vztahů během celého pobytu ve škole
 • Predikovat potencionální oběti možné šikany a aktivně je soustavně sledovat 
 • Pokusit se vždy o ohleduplnost a respekt v běžných i vyhrocených situacích, které mezi jednotlivými zaměstnanci nastanou
 • Vyhledávat žáky, kteří se ve škole necítí dobře
 • Budovat stále pozitivní klima nejen při výuce, ale hlavně mimo vyučované hodiny
 • Pokračovat s další obměnou nábytku (finanční limity)
 • Budovat pozitivní vzájemné vztahy, které podporuje každý zaměstnanec
 • Pokračovat v plánovaném systému kontrol u jednotlivých pedagogů
 • Při komunikaci s rodiči vždy pořídit písemný záznam
 • Rozvíjet pozitivní vztahy mezi zaměstnanci školy na jednotlivých pracovištích a podle možností i mezi jednotlivými pracovišti
 • Podpořit další studium specializovaných činností – koordinátor ŠVP
 • Vedení školy podporuje pozitivní klima na pracovišti – rozvoj komunikačních dovedností je vítán, o řešení sporů je nutné nejprve vedení informovat a při nezdaru ho do řešení zapojit.
 • Doplnění kvalifikace u tří učitelek a AP – pravidelná kontrola výsledků studia
 • Pokračovat v zařazování dlouhodobých projektových témat vycházejících z aktuálního dění či školních potřeb
 • Motivovat méně úspěšné žáky ke kladnému vztahu k učení
 • Propojovat znalosti žáků a jejich praktické využití
 • Upravit ŠVP podle legislativy pro příští školní rok 2018/2019 
 • Pokračovat v úspěšné inkluzi žáků do školy
 • Plány učitelů pravidelně porovnávat s aktuálním stavem
 • I v dalším školním roce navázat na vizi školy: „Naše škola se stane místem, kam většina dětí bude chodit ráda.“
 • Upevňovat a rozvíjet dynamiku pozitivního klimatu školy i jednotlivých pracovišť
 • Pracovat jako tým, spory řešit v duchu respektu a vzájemné tolerance 
 • Zlepšovat image školy na veřejnosti
 • Stále důležité zásady pro práci – komunikace, kooperace, práce, adaptace