Roční plán 2017/2018

1) Dítě a jeho tělo:

 • dbát na ochranu osobního zdraví a bezpečí a vědět, kde najít pomoc 
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
 • vytváření návyků a postojů ke zdravému životnímu stylu (pohyb v přírodním prostředí ) 

 

2) Dítě a jeho psychika: 

 • rozvoj komunikace – umění naslouchat a vyprávět 
 • chápat slovní humor a vtip 
 • podporovat vztah ke knihám, soustředěnost při poslechu (mluveného slova i hudby) 
 • zaměření se na sledování individuálních schopností a dovedností před vstupem do školy 
 • přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů v okolí 

 

3) Dítě a ten druhý: 

 • rozvoj prosociálních vlastností – tolerance, ohleduplnost, soucítění 
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým 
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 
 • příprava na skupinovou činnost (začít spolu) 

 

4) Dítě a společnost: 

 • poznávat pravidla společenského soužití, porozumět základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí 
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění (výstavy, divadla, muzea) 
 • uvědomit si, že všichni lidé nerespektují pravidla společenského chování a tím mohou ohrozit pohodu i bezpečí druhých 
 • učit děti vyjádřit se, pozorovat, vnímat, sdělit svůj názor i odmítnutí 

 

5) Dítě a svět: 

 • pochopit, že lidé mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také ničit a znečisťovat 
 • sounáležitost s přírodou živou i neživou, s lidmi a společností 
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme – vytváření pozitivních vztahů k prostředí 
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí – doma, ve školce, v přírodě – uvědomit si také nebezpečí, se kterým se dítě může setkat (na hřišti, na ulici, ve městě,…) 

 

6) Spolupráce s rodinou: 

 • pořádání společných akcí – výlety, výstavy, slavnosti, besídky,... 
 • konzultace pro rodiče 
 • zapůjčení odborné literatury z pedagogické knihovny 
 • pravidelná setkání Sdružení rodičů a přátel školky 
 • nabídka pro spolupráci s odborníky

 

7) Spolupráce s institucemi:

 • Pedagogicko psychologická poradna v Příbrami 
 • Základní škola Chlum 
 • Logopedická poradna v Sedlčanech 
 • Obec Nalžovice 
 • KDJS Sedlčany 
 • Knihovna Nalžovice