EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 (koncepční materiál na tři školní roky)

Výchozí materiál: 

 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Č. j.: 16745/2008-22
 • Ústava ČR, Hlava první, Čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
 • Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Čl. 35: Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Předkladatel: 

 • Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
  Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Školní rok:

 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019

Zpracovala: 

 • Bc. Jana Pšeničková

Obsah:

 1. Vymezení pojmu EVVO
 2. Cíle EVVO
 3. Priority školy v oblasti EVVO
 4. Plánování a dokumenty EVVO
 5. EVVO - příležitosti
 6. Metody a formy práce
 7. Roční plán školy
 8. Měsíční témata  
 9. Roční hodnocení

 

1. Vymezení pojmu EVVO:

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) zejména:

 • chápe se jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé
 • klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.
 • vede k rozvoji a získávání důležitých klíčových kompetencí definovaných v ŠVP, zejména kompetencí k řešení problémů, kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, kompetencí pracovních a občanských
 • škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná se všemi vyučovacími předměty

Charakteristika průřezového tématu

Zaměřuje se na pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, na vztahy mezi člověkem a prostředí. 

Prolíná vzdělávacími oblastmi: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
 • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa
 • umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí
 • poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 • ukazuje modelové příklady žádoucích i nežádoucích jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje
 • napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni
 • seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
 • učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
 • učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

 • přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
 • vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti
 • podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
 • přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
 • vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
 • vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

Tematické okruhy průřezového tématu

 • Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
 • Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsob ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení), vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, ochrana přírody při masových sportovních akcích, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)
 • Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci – instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace), prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

Tematické zaměření EVVO ve vyučovacích předmětech

Tematický okruh Ekosystémy je integrován do vyučovacích předmětů Prvouka (1. až 3. ročník), Přírodověda (4. až 5. ročník), Vlastivěda (4. ročník), Přírodopis (6. a 9. ročník), Výtvarná výchova (4. ročník), Pracovní činnosti (6., 8. a 9. ročník).

Tematický okruh Základní podmínky života je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (3. ročník), Prvouka (3. ročník), Přírodověda (4. až 5. ročník), Vlastivěda (5. ročník), Fyzika (7. až 9. ročník), Chemie (8. ročník), Přírodopis (6. ročník), Zeměpis (6. ročník), Výtvarná výchova (3. až 4. ročník), Pracovní činnosti (4. ročník).

Tematický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí je integrován do vyučovacích předmětů Prvouka (1. až 3. ročník), Přírodověda (4. až 5 ročník), Přírodopis (9. ročník), Výtvarná výchova (1. a 3. ročník), Pracovní činnosti (6., 8. a 9. ročník).

Tematický okruh Vztah člověka k prostředí je integrován do vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura (3. ročník), Prvouka (2. a 3. ročník), Přírodověda (5. ročník), Vlastivěda (5. ročník), Přírodopis (8. až 9. ročník), Zeměpis (7. až 9. ročník), Výtvarná výchova (3. ročník).

 

Český jazyk a literatura

 • 1. ročník - Příroda v okolí školy
 • 2. ročník - Zvířata a rostliny
 • 3. ročník - Naši živočichové
 • 4. ročník - Ekosystémy
 • 5. ročník - Světové problémy
 • 6. ročník - Lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství
 • 7. ročník - Příroda a já
 • 8. ročník - Životní prostředí
 • 9. ročník - Vztah člověka k životnímu prostředí

Anglický jazyk

 • 4. ročník - Ekosystémy
 • 7. ročník - Základní podmínky života
 • 8. ročník - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • 9. ročník - Vztah člověka a prostředí

Německý jazyk

 • 8. – 9. ročník - Zvířata jako součást přírody, vztah k okolí

Matematika

 • 1. ročník - Počet prvků ve skupině
 • 2. ročník - Naše příroda
 • 3. ročník - Okolí školy vhodné k počítání
 • 4. ročník - Evropské vztahy
 • 5. ročník - Příroda ve slovních úlohách
 • 7. ročník - Stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek
 • 8. ročník - Ochrana životního prostředí, stav ovzduší

Prvouka

 • 1. ročník - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystém les
 • 2. ročník - Ekosystém (les, louka, pole, rybník), Vztah člověka k prostředí (ochrana životního prostředí, třídění odpadu, životní styl), Základní podmínky života
 • 3. ročník - Vztah člověka k prostředí (naše obec, životní styl), Lidské aktivity a problémy, Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje), Hospodaření s odpady, Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, město, vesnice, kulturní krajina)

Přírodověda

 • 4. ročník - Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, základní podmínky života – voda, půda, ochrana biologických druhů), Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví)
 • 5. ročník - Ekosystémy (les, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)

Přírodopis

 • 6. ročník - Udržitelný rozvoj
 • 7. ročník - Chráněné druhy, Zamořené vodní plochy, ekologické havárie, Ptačí krmítka, Chov domácích savců, Rostliny (producenti, potravní řetězec, význam a ochrana lesů, léčivé rostliny), Umělé ekosystémy, Zásady člověka
 • 8. ročník - Znečištění ovzduší, exhalace, Pitný režim, Udržitelný rozvoj, Ochrana vodních zdrojů
 • 9. ročník - Aktivní přístup k ochraně životního prostředí, Principy udržitelného rozvoje, Spolupráce v otázkách životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ochrana přírodního a kulturního bohatství organizace UNESCO, Geneticky upravené potraviny, Léčba vrozených vad

Fyzika

 • 6. ročník - Změny skupenství, znečištění ovzduší, exhalace, počasí, předpověď počasí
 • 7. ročník - Silniční doprava, rozložení nákladu, škody na komunikacích, přetěžování kamiónů
 • 8. ročník - Železniční a silniční doprava – škody na komunikacích, Železniční doprava – tepelná roztažnost, vliv na okolí, Předpověď počasí, Znečištění prostředí, Exhalace, skleníkový efekt, alternativní zdroje energie
 • 9. ročník - Nadměrná hladina zvuku, Alternativní zdroje energie, jaderná energie, vliv na životní prostředí

Chemie

 • 8. ročník - Likvidace úniku ropných a jiných škodlivých látek, Koloběh vody, Význam vody a vzduchu jako základních podmínek života, Význam tropických deštných pralesů a zeleně obecně, Nebezpečí poškození životního prostředí některými prvky a jejich sloučeninami, Solení silnic, Vliv pH na život ve vodě, Reakce kyselinotvorných oxidů v atmosféře, Působení oxidů v atmosféře, Působení kyselých dešťů, vznik smogu a jeho vliv na zdraví, Nebezpečí havárií při výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů, Nebezpečí nadměrného hnojení umělými hnojivy
 • 9. ročník - Význam sběru starého železa a ostatních kovů jako průmyslových surovin, Hospodářské ztráty způsobené korozí železa, Skleníkové plyny, kyselé deště, Obnovitelné zdroje energie, Nebezpečí havárie při přepravě zpracování ropy, Znečištění životního prostředí a odpadních vod organickými rozpouštědly a ředidly, chemickými provozy, Poškození ozónové vrstvy, Nakládání se zbytky organických rozpouštědel, acetonu, Stav tropických deštných pralesů, Znečištění odpadní vody saponáty, Plasty v odpadech, Význam recyklace

Zeměpis

 • 6. ročník - Klimatické změny, Ekosystémy, Význam vody, Kvalita ovzduší, Podmínky pro život, Ekologická problematika oceánů, Využití přírodních zdrojů (vyčerpatelnost, životní prostředí pro osídlení), Možnost ohrožení podmínek pro život
 • 7. ročník - Stav životního prostředí, další vývoj, ochrana, možnost změny
 • 8. ročník - Stav přírody a životního prostředí, jeho ochrana, předpoklad vývoje, Vliv hospodářství na životní prostředí (těžba, průmyslové závody, doprava, cestování)
 • 9. ročník - Vztah k přírodě, Vliv hospodářství na krajinu a životní prostředí, Ochrana přírody, aktivní řešení problémů životního prostředí, Trvale udržitelný rozvoj, Globalizace

Dějepis

 • 6. ročník - Člověk a příroda, Příroda a první civilizace
 • 7. ročník - Historické památky, Člověk a prostředí, Příroda – zdroj inspirace
 • 8. ročník - Historické památky, Průmyslová revoluce, její dopad na životní prostředí, Přírodní zdroje, Technické vynálezy
 • 9. ročník - Průmyslová revoluce a životní prostředí, Technické vynálezy a zásahy do přírodních poměrů

Občanská výchova

 • 7. ročník - Vztah člověka k životnímu prostředí
 • 9. ročník - Globální problémy lidstva (globalizace, přelidnění, skleníkový efekt, ozonová díra, ničení deštných pralesů, hospodaření s vodou, násilí, terorismus, války, chudoba, hlad, podvýživa)

Hudební výchova

 • 6. ročník - Citová stránka osobnosti, láska k přírodě, vnímání krásy
 • 7. ročník - Citlivý přístup k okolní krajině, vnímání krásy přírody
 • 8. ročník - Citlivý přístup k přírodě, láska k místu, kde bydlím
 • 9. ročník - Citový vztah k přírodě

Výtvarná výchova

 • 1. - 3. ročník - Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí
 • 4. - 5. ročník - Základní podmínky života (lidské aktivity a aktivity a problémy životního prostředí), Vztah člověka k prostředí
 • 6. ročník - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • 9. ročník - Vztah člověka k prostředí

Pracovní činnosti

 • 1. ročník - Zásady hygieny a bezpečnosti práce, 1. pomoc při úrazu dle vlastních schopností a možností
 • 2. ročník - Základní podmínky života
 • 3. ročník - Vztah člověk k životnímu prostředí
 • 4. - 5. ročník - Vztah člověka k prostředí, Bezpečnost práce, 1. pomoc

Tělesná výchova

 • 1. – 9. ročník - Vztah člověka k prostředí

Výchova ke zdraví

 • 6. - 8. ročník - Vztah člověka k prostředí, problémy životního prostředí, Vnímavý a citlivý přístup k přírodě, pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, odpovědnost současné generace za život v budoucnosti, třídění, recyklace

 

Zaměření činností na:

 • poznávání životního prostředí
 • chápání významu péče o životní prostředí
 • budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí
 • problematiku udržitelného rozvoje
 • budování kladného vztahu k přírodě jako takové
 • hodnoty EVVO

 

2. Cíle EVVO

Vzdělávací cíle:

Integrace myšlenek EVVO do všech k tomu vhodných vyučovaných předmětů podle jejich obsahu a rozsahu možností, a to se zaměřením se na:

 • uvědomování si vztahů člověka a prostředí
 • zkoumání vztahů člověka a prostření
 • význam udržitelného rozvoje
 • neživá a živá složka přírody
 • vztahy organismů a prostředí
 • sociální aspekt života na Zemi
 • globální problematika
 • ochrana životního prostředí
 • rozvojové a rozvinuté státy světa
 • paliva
 • odpady a jejich třídění
 • rozmanitosti ekosystémů v přírodě
 • podmínky pro život na Zemi
 • rostliny a živočichové
 • ekologie a my
 • vyčerpatelnost přírodních zdrojů
 • znečišťování přírodního bohatství
 • místní a regionální ochrana přírody a její problematika

Důležité klíčové kompetence: 

 • aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí
 • hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí
 • mít schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím
 • osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě
 • uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí)
 • znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám
 • uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám
 • orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
 • odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny
 • projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk
 • oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě

Žák po absolvování základní školy v rámci environmentálního vzdělávání:

 • vysvětlí pojem ekosystém a společenstvo organismů 
 • objasní vztahy mezi živou a neživou přírodou 
 • sestaví jednoduchý potravní řetězec a vysvětlí význam pro biologickou rovnováhu a fungování ekosystému 
 • uvede význam a roli jednotlivých organismů v ekosystému 
 • vyjmenuje některé druhy vzácných a chráněných organismů
 • zná národní parky ČR a chráněné krajinné oblasti ve svém regionu
 • zná přírodní a kulturní hodnoty v místě svého bydliště 
 • uvede příklady pozitivního a negativního působení člověka na životní prostředí 
 • chápe nutnost dodržování pravidel a zákonů chování v přírodě a krajině 
 • má kladný vztah k přírodě a ke krajině regionu 
 • udržuje čistotu a pořádek 
 • vytváří estetické prostředí 
 • třídí odpad
 • chápe význam recyklace
 • šetří vodou a energií
 • neznečišťuje životní prostředí 
 • považuje v hierarchii životních hodnot za jednu z nejdůležitějších věcí zdraví a neznečištěné životní prostředí
 • objasní souvislost mezi složením potravy, životosprávou, životním stylem a civilizačními chorobami
 • používá při práci vhodné ochranné prostředky 
 • využívá ekologicky šetrné výrobky
 • porovnává různé energetické zdroje a nerostné suroviny 
 • uvědomuje si nutnost hospodárného využívání nerostného bohatství 
 • uvede efektivnost využívání druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje
 • objasní jednání v případě ekologických havárií 
 • zná příčiny snižování biodiverzity
 • zná příčiny znečišťování vzduchu, ozonové vrstvy, vody a půdy 
 • navrhuje možná opatření vedoucí ke snížení znečištění 
 • vysvětlí negativní působení hluku, radioaktivity, elektromagnetického pole a nebezpečného odpadu na životní prostředí a zdraví člověka
 • uvádí příklady vlivu výrobních odvětví na poškozování životního prostředí a hledá možná řešení

 

3. Priority školy v oblasti EVVO

 • environmentální vzdělávání pro všechny (včetně mateřské školy, koordinátor EVVO) – proměna postojů a žebříčku hodnot
 • širší zavádění témat EVVO napříč všemi vyučovacími předměty
 • vzdělávání o přírodě, pro přírodu a v přírodě (častější využívání dostupných přírodních lokalit pro praktické pozorování přírody)
 • pokračovat v ekologizaci provozu školy (kompostér apod.)
 • dostatek financí pro EVVO
 • případné zavedení přírodovědného zájmového kroužku

 

4. Plánování a dokumenty EVVO

Základním dokumentem EVVO ve škole je Školní plán EVVO, který je zpravidla vypracován na dobu tří školních roků. Plán EVVO je součástí ročního plánu školy a přílohou ŠVP ZŠ a MŠ Chlum.

Jednotlivá témata tvoří rámec ročního plánu EVVO školy. Za zapracování témat do vyučovacích hodin zodpovídají jednotliví vyučující všech vhodných předmětů, neboť se jedná o průřezová témata RVP ZV.

Problematika EVVO se každoročně vyhodnocuje, případně na základě získaných zkušeností upravuje. Školní plán EVVO vychází z platných učebních dokumentů (zejména z příslušných školních vzdělávacích programů a rámcových vzdělávacích programů), z metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO a z analýzy specifických podmínek školy).

 

5. EVVO – příležitosti:

 • spolupráce s rodinou
 • zajišťování přednášek a programů v rámci EVVO
 • využití výukových programů ekocenter
 • spolupráce se spádovými obcemi, zvláště s obcí zřizující naší školu – Obec Nalžovice
 • zvýšení vzájemné spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků školy při naplňování cílů EVVO
 • celoškolní i třídní aktivity – projektové dny a dlouhodobější projekty
 • vzdělávání pedagogů k problematice EVVO a udržitelného rozvoje
 • informace pro rodiče a veřejnost o činnosti školy v oblasti EVVO (webové stránky, regionální tisk, nástěnka, školní časopis)
 • podpora EVVO aktivitami v terénu, využívání školní výukové a relaxační zahrádky, její rozšiřování
 • zájmové vzdělávání žáků
 • environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu
 • spolupráce školy s dalšími školami
 • projekt Sdružení obcí Sedlčanska
 • dotační projekt

 

6. Metody a formy práce:

Je třeba volit metody a formy práce, které jsou dětem podle jejich věku přiměřené, aktivizační, zajímavé a zaměřené na praktické využití.

 • besedy
 • školní ekologické projektové dny a dlouhodobější projekty
 • pokusy
 • výukové programy
 • počítačová a internetová technika
 • propagační materiály
 • skupinová práce, práce v malých týmech s následnou prezentací ve třídě
 • řízená diskuse
 • vycházky a exkurze
 • pozorování
 • soutěže, testy
 • dramatické hry
 • výuka v terénu
 • externí výukové programy ekologické výchovy prováděné ve střediscích ekologické výchovy
 • vědomostní soutěže a olympiády
 • vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území
 • školní pozemek a zahrada, výuková a relaxační zahrádka 
 • poznávání okolního prostředí v regionu
 • spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími
 • kurzy, semináře a specializační studia DVPP
 • technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci provozu školy

 

7. Roční plán školy v oblasti EVVO 2016/2017

Cílem je:

 • Poskytnout dětem co nejširší povědomí o základních vztazích nejen v přírodě, ale i ve společnosti a z těchto vztahů vycházet.
 • Přiměřeně věku děti seznámit s nutností udržitelného rozvoje na Zemi se všemi jeho klady a současnými zápory.
 • Umožnit dětem poznat jednotlivé složky přírody.
 • Vysvětlit dětem sociální aspekty života na Zemi.
 • Seznámit děti s nutností ochrany životního prostředí a vytvořit u nich povědomí o tom, že je dobré přírodě pomáhat.
 • Naučit děti správně zacházet s odpadky a s odpady.
 • Při pozorování se zaměřit na krásu přírody v našem bezprostředním okolí a v blízkých, státem chráněných, lokalitách – Drbákov, Albertovy skály, Jezero, památné stromy
 • Zabývat se regionální problematikou, která má vztah k EVVO

 

8. Měsíční témata pro práci s dětmi ve školním roce 2016/2017

Září

 • Poznávání okolí školy a okolní přírody
 • 22. 9. Evropský den bez aut – jdeme do školy pěšky/jedeme na kole (dopad silniční dopravy na životní prostředí)

Říjen

 • 4. 10. Světový den zvířat (navrhnout adopci/sponzoring/domácí zvíře do školy: „Zvířátkový den“) 
 • 20. 10. Den stromů (význam stromů, druhy stromů, památné stromy v našem okolí), Celoroční projekt VV 6. a 7. ročníku „Strom v nás“
 • Projekt „72 hodin“

Listopad

 • 3. 11. Mezinárodní nekuřácký den – negativní dopady kouření

Prosinec

 • Vánoční strom pro zvířátka, výroba „jedlých ozdob“ v rámci pracovních činností

Leden

 • Příroda v zimě
 • Péče o ptactvo (krmítka)

Únor

 • Práce s odpadovým materiálem (1. stupeň: „Smetišťáci“ – výroba postaviček, příběh o jejich původu, školní soutěž)
 • Recyklace, Recyklohraní

Březen

 • Den v přírodě (učíme se venku, využíváme výukovou zahrádku, rostliny a živočichové v různých ekosystémech), hmyzí hotel
 • 21. 3. Světový den lesů 
 • 22. 3. Světový den vody (Program Centra Ochrany fauny ČR, Hrachov u Sedlčan - zarezervováno)

Duben

 • 1. 4. Mezinárodní den ptactva 
 • 7. 4. Světový den zdraví 
 • 22. 4. Mezinárodní den Země – oslava Dne Země
 • Projekt „Ukliďme Česko“

Květen 

 • 2. 5. Světový den ptačího zpěvu 
 • 22. 5. Mezinárodní den biodiverzity – výlet ZOO
 • 24. 5. Evropský den národních parků – pěší výlet do národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály, naučná stezka
 • Český den proti rakovině – veřejná sbírka

Červen

 • 5. 6. Světový den životního prostředí 
 • Pobyt v přírodě na školní chatě (pozorování, ekosystémy)
 • Sběr papíru a hliníku
 • „Den prázdných tříd“
 • Výlet Ekocentrum „Motýlárium“ Votice, Podblanické ekocentrum ČSOP

 

Další aktivity:

 • sběr a třídění odpadu – nové nádoby na tříděný odpad
 • vycházky do přírody, okolí školy, pozorování a bádání
 • úpravy okolí a prostředí školy a celkového života školy s ohledem na životní prostředí
 • péče o zeleň a výukovou zahrádku
 • zajišťování pitného režimu (program Školní mléko)
 • zajišťování Ovoce do škol
 • péče o zvíře – zodpovědný přístup k žijícím tvorům
 • besedy, projekty, přednášky, exkurze

 

9. Roční hodnocení

Bude provedeno vždy na konci příslušného školního roku. Pro každý školní rok bude vypracován plán měsíčních témat.